Part of SAUR mission water

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” informujemy, iż:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Separator Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Marynarska 15, 02 – 674 Warszawa, NIP: 9511022183 Regon: 011598888, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000077831, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”; Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych ale kontakt ze Spółką jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@separator.pl , telefonicznie na numer telefonu: +48 22-750-07-80, +48 22-750-60-30, +48 22 750-21-53  lub na adres Administratora: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

Cele, podstawa prawna przetwarzania, odbiorcy i okres przechowywania danych osobowych

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu realizacji umowy – nawiązania stosunków prawnych w tym handlowych i pracowniczych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych
  i dokumentacji podatkowej oraz w celu realizacji praw podmiotów danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: zawarcie i wykonanie umowy w zakresie danych osobowych osób wskazanych w treści umowy jako reprezentujące kontrahenta, kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z umowy, ustalenia, dochodzenia
  i egzekucji roszczeń, udzielania odpowiedzi na pytania, korespondencja związana z działalnością Spółki w tym obsługa zgłoszeń przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej niezwiązanych z zawartą umową lub usługami świadczonymi na rzecz nadawcy, przygotowania ofert – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy np.: usługi księgowe, kadrowe, doradztwo prawne, podmioty utrzymujące infrastrukturę IT, ochrona fizyczna, audyty oraz inne podmiotom z GRUPY SAUR (tj. spółki powiązane ze spółką Separator Service sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm. i/lub podmioty należące do grupy kapitałowej Separator Service sp. z o.o.
  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.)
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
 • Okres przetwarzania danych osobowych zależny jest od celu ich przetwarzania, może wynikać
  z obowiązujących przepisów, które stanowią podstawę przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego oraz do czasu zaspokojenia tych roszczeń. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu realizacji celu lub wniesienia sprzeciwu; dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, są przetwarzane do czasu jej wycofania.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych na adres mailowy: biuro@separator.pl.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy lub dla innego celu, w jakim Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.