Part of SAUR mission water

Przeglądy eksploatacyjne i budowlane

Gdy trzeba uzupełnić wpisy do książki eksploatacji…

Zgodnie z § 23.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego (Dz.U.2014 poz.1800), jakie należy spełniać przy odprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego (DzU 137 poz. 984) każdy właściciel separatora obowiązany jest wykonywać co pół roku przeglądy eksploatacyjne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, wykonujemy takie przeglądy za pomocą profesjonalnych urządzeń pomiarowych oraz zakładamy książki eksploatacji. Prawo budowlane zobowiązuje posiadaczy urządzeń służących ochronie środowiska do wykonywania przeglądów budowlanych przez uprawnione do tego osoby. Nasi inspektorzy nadzoru wykonują tego rodzaju usługi wraz z wykonywaniem przeglądów eksploatacyjnych.

Zobacz podstawy prawne wykonywania przeglądów eksploatacyjnych i budowlanych
Podstawa prawna Wymagania prawne w zakresie serwisu separatorów
Ustawa z 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

1. Separator zgodnie zapisami ustawy jest ,,instalacją’’ z której zachodzi emisja. Emisją tą są ścieki wypływające z separatora.

2. Zgodnie z art. 141 i art. 144 eksploatacja instalacji nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska. Artykuł ten wprowadza wymóg niedopuszczania do sytuacji w której emisja [odpływające ścieki] z separatora stanie się zanieczyszczeniem, czyli zostaną naruszone standardy środowiska.

3. Zgodnie z art. 146 eksploatator zobowiązany jest do podejmowania działań polegających na:

• ograniczeniu negatywnego na działaniu na środowisko

• podejmowania działań w przypadku powstania zakłóceń w pracy urządzeń

4. Zgodnie z art. 194.1 nie wywiązanie się przez właściciela instalacji z obowiązku zapewnienia prawidłowej eksploatacji instalacji [separatora] może skutkować cofnięciem posiadanych zezwoleń. W przypadku separatorów będzie to cofnięcie pozwolenia wodno – prawnego.

Rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego ( Dz.U.2014 poz.1800)

1. Zgodnie z § 23.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014 przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających czyli m.in. separatora substancji ropopochodnych należy wykonywać co pół roku.

2. Zgodnie z § 23.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014 eksploatacja urządzeń oczyszczających powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi a wszystkie czynności [przeglądy, czyszczenia] wykonane w urządzeniu [czyli separatorze] muszą być odnotowane w książce eksploatacji urządzenia [separatora].

3. Zgodnie z § 23.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014 dla urządzeń o przepustowości nominalnej powyżej 300 l/s należy oprócz przeglądów eksploatacyjnych wykonywać badania w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń tj. zawiesin ogólnych oraz węglowodorów ropopochodnych, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni; próbkę do badań należy uzyskać przez zmieszanie trzech próbek o jednakowej objętości pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut.

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 Tekst jednolity: Dz. U. 2013.poz. 1409 1. Zgodnie z art.62 ust.1 punkt 3 ustawy Prawo Budowlane kontrole okresowe instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska czyli m.in. separatora substancji ropopochodnych winny być wykonywane co 6 miesięcy – do 30 maja i do 30 listopada – każdego roku.

Zamów usługę

Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Przejdź do formularza kontaktowego i zamów wybraną przez siebie usługę już teraz!

W odpowiedzi przygotujemy ofertę dedykowaną dla Ciebie.