Różnica pomiędzy kartą KPO (karty przekazania odpadu) a protokołem wykonania prac serwisowych

Wielu naszych klientów pyta się o różnicę pomiędzy pozostawieniem po wykonaniu serwisu karty przekazania odpadu a protokołu wykonania prac serwisowych. Oto krótka odpowiedź:

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21, art. 3.1. pkt. 32 przez wytwórcę odpadów rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Według tej definicji firma Separator Service Sp.z o.o. jest wytwórcą odpadów powstających podczas czyszczenia separatorów.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska DPE-OA-III-p-11-1118/03/MT z 21.02.2003r. podstawą rozliczeń i ewidencji pomiędzy posiadaczem odpadów a wytwórcą odpadów (Separator Service Sp. z o.o.) nie jest karta przekazania odpadu KPO, a protokół wykonania prac serwisowych.

Jeżeli Państwo chcą być wytwórcą odpadów, prosimy o przesłanie nam przez Państwa Karty Przekazania Odpadu z wypełnionymi rubrykami oraz nadanym przez Państwa numerem karty KPO, przy czym kolumna pierwsza dotyczy, wytwórcy odpadów, natomiast kolumna druga i trzecia dotyczy prowadzącego działalność w zakresie transportu oraz posiadacza odpadu (Separator Service sp. z o.o.).

Jednocześnie informujemy, jeśli zdecydują się Państwo być wytwórcą odpadów, są Państwo zobowiązani do złożenia sprawozdania z wytworzonych odpadów do Marszałka Województwa.

...