Jak często należy wykonywać badania wód opadowych?

W ogólności należy zauważyć, iż wprowadzanie ścieków do środowiska będzie wiązało się z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, które jest udzielane w trybie art. 122 ust. 1 pkt 1 pr. wod. Generalnie w pozwoleniach takich zakład może zostać zobowiązany do prowadzenia pomiarów w zakresie ilości oraz jakości ścieków odprowadzanych do środowiska (art. 128 ust. 1 pkt 9 pr. wod.). Wyniki tych badań są istotne zarówno dla zakładu, jak i organów właściwych w sprawach ochrony środowiska, gdyż służą do oceny spełniania wymogów wynikających z tego pozwolenia.

Jednak inaczej przedstawia się sprawa w przypadku, kiedy mamy do czynienia ze ściekami opadowymi, w stosunku do których obowiązuje odrębny system wymogów prawnych niż dla pozostałych rodzajów ścieków. Tego typu ścieki mogą być wprowadzone do środowiska, jeżeli spełniają wymagania określone w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) . Ocena spełnienia tych wymogów jakościowych nie polega na badaniach analitycznych, tak jak to ma miejsce w przypadku pozostałych ścieków, lecz opiera się na prowadzeniu przeglądów eksploatacyjnych posiadanych urządzeń oczyszczających dla ścieków opadowych (§ 23.1. rozporządzenia.). Omawiane działania należy przeprowadzać co najmniej 2 razy do roku.

§ 23. 1. Spełnienie warunków, o których mowa w § 21 ust. 1, ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji

Jednocześnie dla szczególnie dużych zlewni wód opadowych o co za tym idzie dużych oczyszczalni ścieków opadowych np. na terenie lotnisk, autostrad , dużych parkingów należy wykonywać badania analityczne tak jak to opisano w § 23 2. powyższego rozporządzenia.

§ 23 2. Spełnienie warunków, o których mowa w § 21 ust. 1, w stosunku do wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi z urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej większej niż 300 l/s ocenia się zgodnie z ust. 1 oraz na podstawie badań, w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni; próbkę do badań należy uzyskać przez zmieszanie trzech próbek o jednakowej objętości pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut.

Podsumowując: Generalna zasada mówi, że nie należy wykonywać badań analitycznych ścieków opadowych chyba, że pochodzą one z oczyszczalni ścieków deszczowych o przepustowości nominalnej powyżej 300 l/s.

...