Dobór separatorów i osadników

oraz przykłady obliczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy odprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego (DzU 2014.1800).

§ 21. 1. Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej:
1) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg
krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka
powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha,
2) obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz
w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę
na 1 ha
– mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających
100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.
2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą
być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.
3. Wody opadowe lub roztopowe w ilościach przekraczających wartości, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane
do wód lub do ziemi bez oczyszczania, pod warunkiem że urządzenie oczyszczające jest zabezpieczone przed dopływem
wód opadowych i roztopowych o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna.
4. Dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych z istniejących przelewów kanalizacji deszczowej do jezior i ich dopływów
oraz do innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także do wód znajdujących
się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, jeżeli średnia roczna liczba zrzutów
z poszczególnych przelewów kanalizacji deszczowej nie jest większa niż 5.

Pełna treść Rozporządzenia Ministra na stronie:  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001800

Dobór urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe (separatorów lub osadników wielostrumieniowych) i przykłady obliczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska Środowiska z 18 listopada 2014 Dz.U. 2014 poz.1800

W celu uzyskania dostępu do odpowiedniego pliku DOC lub PDF prosimy  o kontakt telefoniczny ( 507 000 582 ) lub mailowy ( akochanowska@separator.pl ) z Panią mgr inż. Alicją Kochanowską , która udzieli w sprawie przykładów obliczeń szczegółowych informacji.

 

 

...