Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych model SHDC

Zastosowanie separatora SHDC

Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych typ SHDC Hydrocompact przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i procesowych z terenów, które są zagrożone skażeniami tymi substancjami. Typowe zastosowania tych urządzeń to: stacje paliw, myjnie samochodowe, parkingi, drogi, stacje przeładunkowe, hurtownie paliw i inne obiekty, na których występuje permanentne zagrożenie skażenia wód substancjami ropopochodnymi oraz zawiesiną.

Separator SHDC w większości przypadków musi być poprzedzony oddzielnym osadnikiem (osadnik nie jest wymagany np. przy oczyszczaniu kondensatu).

Zgodnie z warunkami testu normy PN-EN 858:2005 : 2000 zawartość substancji ropopochodnych nie może przekraczać 5 mg/l. Sprawność usuwania zawiesiny ogólnej wynosi ok. 80% a dopuszczalne obciążenia hydrauliczne zawierają się w przedziale 1-3,5 m/h przez co separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych SHDC spełniają także wysokie wymagania polskiej normy PN-S-02204:1997 „Odwodnienie dróg”.

Decydujące znaczenie dla sprawności usuwania zanieczyszczeń ma jednostkowa powierzchnia czynna separatora przypadająca na 1 l/s przepływu tzw. współczynnik separacji CS.

Separatory SHDC są urządzeniami przepływowymi, w których następuje wydzielenie zarówno lżejszych od wody substancji ropopochodnych, jak i cięższej od wody zawiesiny. Na wlocie wyposażonym w deflektor znajduje się komora wlotowa, która umożliwia uspokojenie przepływu i skierowanie ścieków pod wkład wielostrumieniowy umieszczony w dolnej części komory koalescencyjnej. We wkładzie wielostrumieniowym o przepływie współprądowym – którym przepływ ścieków dzielony jest na wiele mniejszych, następuje koalescencja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymentacja części zawiesiny i jej opadanie do przestrzeni podfiltrowej (pod wkładem). Następnie ścieki wpływają poprzez zasyfonowy odpływ wyposażony w automatycznie zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili uzyskania maksymalnej pojemności przetrzymania) do odbiornika naturalnego lub kanalizacji.

 

Budowa separatora...

Budowa separatorów substancji ropopochodnych o przepływach do 20 litrów/sekundę na przykładzie separatora typu IHDC: [1] Nadstawka wykonana zgodnie z indywidualnym zamówieniem; [2] Uchwyty transportowe; [3] Korpus separatora wykonany ze stali St3S śrutowanej oraz pokrywanej farbami termoutrwadzalnymi; [4] Kratka rzadka (nie występuje w modelu SHDC); [5] Wkład koalescencyjny Hydrocompact; [6] Zawór pływakowy; [7] Uchwyt systemu alarmowego; [8] Osadnik (nie występuje w modelu SHDC).[źródło: separatory_budowa.jpg]

Separatory SHDC składają się z dwóch komór:

  • Komory wlotowej umożliwiającej skierowanie ścieków pod wkład wielostrumieniowy
  • Komory koalescencyjnej wyposażonej na wlocie w wyżej wspomniany wkład wielostrumieniowy, w którym zachodzi właściwy proces oczyszczania. Substancje ropochodne zawarte w ściekach w postaci małych kropli łączą się w większe i wypływają na powierzchnię tworząc homogeniczną warstwę, natomiast zawiesina opada na dno kanalików i zsuwa się do przestrzeni podfiltrowej. W komorze tej w zasyfonowanym odpływie znajduje się automatyczny zawór pływakowy. Automatyczny zawór pływakowy zamyka wylot z separatora w momencie przekroczenia pojemności magazynowej przez zatrzymane substancje ropopochodne. Dzięki temu odbiornik jest zabezpieczony przed skażeniem w przypadku awaryjnego wycieku lub braku właściwej obsługi separatora. Standardowo komora koalescencyjna wyposażona jest również w uchwyty do mocowania skimmera i czujnika urządzenia alarmowego.

Separator jest wykonany ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności. Od góry separator zamknięty jest pokrywami rewizyjnymi wykonanymi z żeliwa sferoidalnego. Są one wykonane w klasach obciążenia B 125 i C 250. Do połączenia z powierzchnią terenu służą nadstawki, których wysokość dostosowana jest do indywidualnych wymagań odbiorcy

 

 

<b>T = 230 mm<br />T1-T = 70 mm<br />Długość instalacyjna L1 = L+180 mm</b>
T = 230 mm
T1-T = 70 mm
Długość instalacyjna L1 = L+180 mm

 

Model separatora

SHDC011 SHDC031 SHDC061 SHDC101 SHDC151
SHDC201
Przepyw (l/s)
1 3 6 10 15 20
Powierzchnia czynna (m kw.)
2 4,2 8,5 14,4 14,4
Objętość całkowita (l)
400 780 1600 2600 3280
Maks. pojemność przetrzymania (l)
130 180 320 430 720
Długość korpusu L
1000 1500 1800 2400 3000 4200
Szerokość korpusu W
600 600 1000 1000 1000 1000
Wysokość korpusu H
1035 1235 1235 1435 1535 1535
Średnica króćca wlot/wylot DN
100 100 150 150 200 200
Masa całkowita na sucho (kg)
215 325 500 670 700
Rysunki techniczne
AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader
Separator Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
wynikających z rozwoju technicznego bez uprzedniego powiadomienia
Wszystkie wymiary
podano w milimetrach

 

 

Separatory SHDC są łatwe w eksploatacji ze względu na niezawodność i dobry dostęp na całej ich długości po zdjęciu pokryw rewizyjnych. Eksploatacja polega na okresowym opróżnianiu i wyczyszczeniu wnętrza separatora. Ze względu na zaliczenie mieszaniny wodno-olejowej i osadów zaolejonych do odpadów niebezpiecznych – kod 13 05 08* (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. Nr 2014 Poz. 1923) czyszczenie separatorów może wykonywać tylko firma posiadająca stosowne zezwolenie. Nasza firma zapewnia profesjonalny serwis, odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym czyszczenie nie może być wykonywane rzadziej niż raz na rok. (zob.: serwis separatorów)

Zobacz nasze pozostałe produkty:

...