Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych model BHDC

Zastosowanie separatora BHDC

Separator typu BHDC jest przeznaczony do usuwania substancji ropopochodnych, jak i zawiesiny ze ścieków deszczowych. Separatory te można stosować tam, gdzie nie występuje niebezpieczeństwo nagłego skażenia wód opadowych dużą ilością substancji ropopochodnych. Typowe zastosowanie tych urządzeń to parkingi, drogi, autostrady.

Zgodnie z warunkami testu normy PN-EN 858:2005: 2000 zawartość substancji ropopochodnych nie może przekraczać 5 mg/l.

Sprawność usuwania zawiesiny ogólnej wynosi ok. 80%, a dopuszczalne obciążenia hydrauliczne zawiera się w przedziale 1-3,5 m/h przez co separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych BHDC spełniają także wysokie wymagania polskiej normy PN-S-02204:1997 „Odwodnienie dróg”.

Separatory BHDC są urządzeniami przepływowymi, w których następuje wydzielanie zarówno lżejszych od wody substancji ropopochodnych, jak i cięższej od wody zawiesiny.

Ścieki po wpłynięciu do separatora kierowane są do osadnika służącego do zatrzymywania zawiesiny. Następnie ścieki poprzez kratę rzadką wpływają do komory wlotowej, kierującej je do wkładu wielostrumieniowego, umieszczonego w dolnej części komory koalescencyjnej. We wkładzie wielostrumieniowym o przepływie współprądowym następuje koalescencja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymentacja części zawiesiny i jej opadanie do przestrzeni podfiltrowej. Następnie ścieki wypływają poprzez zasyfonowawy odpływ wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili osiągnięcia maksymalnej pojemności przetrzymania) do odbiornika naturalnego lub kanalizacji.

W przypadku przepływu nie przekraczającego przepływu nominalnego wszystkie ścieki kierowane są do separatora. Natomiast w przypadku większych przepływów niż nominalny ścieki zostaną skierowane wewnętrznym obejściem w postaci koryta z odpowiednio ukształtowanymi przelewami, bezpośrednio do odbiornika.

Separator BHDC składa się z:

  • Komory osadowej, w której zostają zatrzymane zawiesiny łatwoopadające. Wlot ścieków do tej komory jest wyposażony w deflektor zapewniający równomierny przepływ.
  • Komory wlotowej wyposażonej w kratę rzadką zatrzymującą części pływające. Kieruje ona ścieki pod wkład wielostrumieniowy.
  • Komory koalescencyjnej wyposażonej na wlocie w wyżej wspomniany wkład wielostrumieniowy, w którym zachodzi właściwy proces oczyszczania. Substancje ropopochodne zawarte w ściekach w postaci małych kropli łączą się w większe i wypływają na powierzchnię tworząc homogeniczną warstwę, natomiast zawiesina opada na dno kanalików i zsuwa się do przestrzeni podfiltrowej. W komorze tej w zasyfonowanym odpływie znajduje się automatyczny zawór pływakowy. Automatyczny zawór pływakowy zamyka wylot z separatora w momencie przekroczenia maksymalnej pojemości przetrzymania. Dzięki temu odbiornik jest zabezpieczony przed skażeniem w przypadku awaryjnego wycieku lub braku właściwej obsługi separatora. Standardowo komora koalescencyjna wyposażona jest również w uchwyty do mocowania skimmera i czujnika urządzenia alarmowego.
  • Trzy pierwsze komory spełniają identyczne funkcje jak w separatorze typu IHDC. Dodatkowym elementem jest wewnętrzny system by-pass (obejście) w postaci oddzielnego koryta wyposażonego w dwie przegrody spełniające funkcję przelewów.

Separator jest wykonany ze stali St3S. Powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności.

Separator wyposażony jest we włazy klasy B 125 lub C 250 wykonane z żeliwa sferoidalnego.

W przypadku zabudowy głębszej niż standardowa, na separator montuje się nadstawki o wysokości dostosowanej do istniejących warunków.

<b>T = 230 mm<br />T1-T = 70 mm<br />Długość instalacyjna L1 = L+180 mm</b>
T = 430 mm
T1-T = 70 mm
Długość instalacyjna L1 = L+180 mm

 

 

MODEL SEPARATORA
BHDC31 BHDC61 BHDC10 BHDC12 BHDC15 BHDC20
Przepływ (l/s)
3 6 10 12 15
Powierzchnia czynna (m kw.)
4,2 8,5 12,6 12,6 12,6
Objętość całkowita (l)
1070 2155 2970 2970 3570
Objętość osadnika (l)
300 600 1000 1200 1500
Maks. pojemność przetrzymania (l)
180 320 430 590 720
Długość korpusu L
2000 2400 3000 3000 3600
Szerokość korpusu W
600 1000 1000 1000 1000
Wysokość korpusu H
1435 1435 1535 1535 1535
Średnica króćca wlot/wylot DN
150 200 300 300 300
Masa całkowita na sucho (kg)
400 580 710 750 890
Rysunki techniczne
AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD
Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader
Separator Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
wynikających z rozwoju technicznego bez uprzedniego powiadomienia
Wszystkie wymiary
podano w milimetrach

Separatory BHDC są łatwe w eksploatacji ze względu na niezawodność i dobry dostęp na całej ich długości po zdjęciu pokryw rewizyjnych. Eksploatacja polega na okresowym opróżnianiu i wyczyszczeniu wnętrza separatora.

Ze względu na zaliczenie mieszaniny wodno-olejowej i osadów zaolejonych do odpadów niebezpiecznych -kod 13 05 08* (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. Nr 2014 Poz. 1923) czyszczenie separatorów może wykonywać tylko firma posiadająca stosowne zezwolenie. Firma Separator Service zapewnia profesjonalny serwis, odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym czyszczenie nie może być wykonywane rzadziej niż raz na rok. (zob.: serwis separatorów)

Zobacz nasze pozostałe produkty:

...