Regulator przepływowy FLOREG

Zastosowanie regulatora FLOREG

Regulatory przepływowe FLOREG stosowane są głównie w celu ograniczenia maksymalnego dopływu do oczyszczalni ścieków deszczowych. Przeznaczone są głównie do zastosowania w połączeniu z oczyszczalnią ścieków w systemach z by-passem.

 

Działanie regulatora przepływowego FLOREG polega na zmniejszaniu powierzchni czynnej otworu kryzy regulatora proporcjonalnie do głębokości cieczy przed regulatorem. Dzięki temu przepływ przez regulator nie przekracza jego wartości nominalnej. Przepustowość regulatora przepływu dobiera się do wydajności nominalnej oczyszczalni ścieków lub innego urządzenia.

Prawidłowe działanie regulatora przepływowego wymaga, aby jego wylot nie był podtapiany, tzn. poziom cieczy za regulatorem nie przekraczał poziomu górnej krawędzi kryzy.

Maksymalne napełnienie przed regulatorem dopływu nie może przekroczyć 3 DF, gdzie DF oznacza średnicę kryzy regulatora.

Regulator przepływu FLOREG wykonany jest ze stali nierdzewnej. Składa się z korpusu i ramienia z pływakiem. Przepustowość regulatorów wynosi od 6 do 1000 l/s. Tolerancja w regulacji przepływu wynosi ±10%.

 

Regulatory przepływowy FLOREG instalowane są na przewodach dopływających do oczyszczalni ścieków lub innych urządzeń. W układzie z oczyszczalnią ścieków regulatory instalowane są w specjalnej betonowej komorze rozdzielczej bądź bezpośrednio w wybranych typach separatorów z by-passem wewnętrznym. Komora rozdzielcza dzieli dopływające ścieki na doprowadzeniu do separatora substancji ropopochodnych lub innej oczyszczalni ścieków deszczowych i kieruje bezpośrednio do odbiornika.

Regulatory przepływu FLOREG stosowane są zawsze w systemach oczyszczania ścieków deszczowych z obejściem by-pass.

Montaż regulatora dopływu polega na przykręceniu go do ściany komory (zbiornika) tak aby dno kryzy pokryło się z dnem kinety komory.

Regulatory FLOREG mogą być montowane w prefabrykowane komory regulacji przepływu

Nasza firma produkuje prefabrykowane komory rozdziału -regulacji dopływu. W komorze takiej znajduje się:

  • regulator dopływu do separatora FLOREG
  • właściwa komora regulacji z krawędzią przelewu (wysokość, długość krawędzi przelewu ustalana jest indywidulanie na podstawie obliczeń projektowych przepływu maksymalnego instalacji )
  • dopływ ścieków nieoczyszczonych oraz odpływ do separatora i odpływ na obejście (by-pass)
  • złaz serwisowy
  • kotwienie (w przypadku występowania wód gruntowych)

Tego rodzaju komora została zamontowa w Białymstoku przy ul. Gen. Maczka.
Przepływ komory: nominalny 380l/s – maksymalny1600 l/s. Zastosowano bypass zewnętrzny DN 1200
Dobrano separator IHDC 380 l/s. Regulator przepływu Floreg FL-E 380 l/s

 

Zobacz nasze pozostałe produkty:

...